2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis

Kuri bažnyčia yra gražesnė: Šv. Onos ar Bernardinų?

Žinau, kad toks klausimas suformuluotas (mažų mažiausiai) neetiškai. Bet juk ir kalbame ne apie etiką, o apie estetiką! Ši retorinė figūra taip pat yra anti-akademinio pobūdžio, bet juk ir kalbame apie gotikos laikotarpį, kuriame jokių akademijų dar nė nebūta (nebent universitetai).

Į bažnyčias verta pažvelgti nuo VDA "Titaniko" dizainerių terasos - viskas kaip ant to legendinio Napoleono delno
O grožiui Viduramžiais, kaip žinome dėmesio skirta labai, netgi labai-labai daug. Suvoktas jis irgi specifiškai. Apie tą sampratą elegantiškai ir įtaigiai yra rašę ir Umberto Eco, ir Władysław Tatarkiewicz, ir daugelis kitų. Tereikia kažką šioje vietoje pakompiliuoti. Antai, Šv. Augustinas, nuolat kartojęs trinarę grožio formulę - "norma, forma ir darna", teigė, jog "patikti gali tik grožis, grožyje - forma, formoje - proporcija, o proporcijoje - skaičiai" [W. Tatarkiewicz, Šešių sąvokų istorija, vertė Tamara Bairašauskaitė, Vilnius, 2007, p. 151].

Bet verta pastebėti, jog ir gotiškaisiais Viduramžiais tikėta Antikoje sukurta universalaus grožio teorija, teigiančia, jog grožis yra dalių proporcingumas. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, jog konkrečiais "tamsiaisiais amžiais", bet ne tik akcentuota šviesos estetinė funkcija, šviesa kaip grožio įsikūnijimas apskritai. 

Kaip pastebėjo Eco: 
"Proporcingumo siekis iš pradžių buvo išreiškiamas kaip teorinė doktrina ir tik pamažu nusileido į praktinių nuo­rodų ir kūrybos taisyklių sritį, o spalvos ir šviesos po­mėgis, atvirkščiai, - tai veikiau tipiška viduramžiams spontaniška estetinė reakcija, ne iš karto patekusi į moks­linių interesų akiratį ir atradusi savo vietą metafizikos sistemoje (nors nuo pat pradžių šviesa mistikų ir neoplatonikų raštuose buvo dvasinės tikrovės metafora)" [https://monoskop.org/images/0/0b/Eco_Umberto_Menas_ir_gro%C5%BEis_viduram%C5%BEi%C5%B3_estetikoje_1997.pdf, p. 67].

Tad į šias dvi bažnyčias - Vilniuje stovinčias Šv. Onos ir Bernardinų (tiksliau - Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino) šventoves reikėtų žvelgti per dvejus tų pačių akinių stiklus, vienas jų privalėtų išryškinti harmoningą vienovę ir atskirų dalių visumą, o kitas - šviesą (bei spalvas).

Iš tiesų abi bažnyčios viena prie kitos glaudžiasi kaip kokios dvi meilios katės, viena kitai simpatizuodama ir šiek tiek kartodamos viena kitą. Tos į kadrą atsitiktinai patekusios žmonių figūrėlės taip pat yra simboliškos - bėgančioji - tai Šv. Ona, sparčiai einanti kresnesnė - Šv. Pranciškus (apie tai žr. žemiau).
 Bet pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad kalbame apie du priešingus polius. Jų skirtumai ypatingai ryškūs yra todėl, kad abu šie statiniai stovi vienas šalia (ir vienas už) kito. 


Banalu, bet:
  • Šv. Onos bažnyčia yra maža, Šv. Pranciškaus - didelė;
  • Šv. Onos bažnyčia yra puošnesnė, Šv. Pranciškaus - saikingesnė;
  • Šv. Onos bažnyčia yra smulkesnė (kalbame apie detales, proporcijas ir pan.), Šv. Pranciškaus - monumentalesnė ir sunkesnė;
  • Šv. Onos bažnyčioje sienos ir visa esybė yra "nukūninta" (esmė čia slypi šviesos ir šešėlių žaisme, susidariusiame piliastrų, kolonėlių, kontraforsų, nišų ir langų arkų dėka), Šv. Pranciškaus - "kūniškesnė";
  •  Šv. Onos bažnyčios kompozicijoje tas tipiškas ir substanciškas gotikai kilimas viršun yra energingesnis, Šv. Pranciškaus - solidesnis.
Bendram vaizdui šiek tiek trukdo Nikolajaus Čiagino "produktas" - neogotikinė varpinė. Tai nėra pats bjauriausias šio architekto kūrinys (tikrai buvo stengtasi), bet jo buvimas šalia abiejų bažnyčių nei garbės jam teikia, nei pridėtinio grožio sukuria.

Remiantis šių opozicijų ypatumais, o taip pat prisimenant Vitruvijų (kurio XV-XVI šimtmečiais gal nelabai kas žinojo Vilniuje ar Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje) ir jo įžvalgas apie dorėniškąjį bei jonėniškąjį orderius, galime sakyti, kad Šv. Onos bažnyčia yra "moteriška", o Šv. Pranciškaus (ir Bernardino) - "vyriška". Juolab, kad tokią mintį suponuoja ir abiejų šventovių titulai.

Abi bažnyčios yra gotikinės, abi jos veržliai kyla lėktuvo kryptimi - į Dangų.


Dabar pažvelkime į abu statinius proporcijų - harmonijos ir darnos aspektu.
Aišku, mums, XXI amžiaus žmonėms, praradusiems skonius ir regėjimo dovaną apkritai (mes juk žiūrime, bet dažnai nieko nematome!) lengviausia būtų pasianalizuoti, kad ir kokio į XVI amžiaus Vilnių atvykusio italo akimis. "Kodėl italo?", - paklausite jūs (ir būsite teisūs). Ogi todėl, kad abu šie statiniai, tegul ir pradėti statyti dar penkioliktojo šimtmečio gale, buvo statotomi, perstatomi, "restauruojami" ir visą ateinantį amžių. Laiką, kuomet visame normaliame pažangiame pasaulyje jau pavasariškai klestėjo Renesansas. Antikinio "atgimimo", reikia pastebėti, esama ir šiuose objektuose - tegul ir nedrąsiai (tartum pirmosios žibuoklės Vilijos krantų šlaituose) jau sušmėžuoja pusapskritės arkos (tipiškas renesansinis elementas). Viena tokia yra ganėtinai patogiai įsitaisiusi netgi Šv. Onos pagrindiniame fasade kaip vienas iš "plastinių mazgų" - tokią formuluotę, tikrą profesinį burtažodį mėgsta vartoti šalia bažnyčių, buvusiame bernardinų vienuolyne įsikūrusios Dailės akademijos Tapybos katedros profesūra... Taigi, tas italas (sakykime, kad tai koks nors akmens tašymo, kupolų mūrijimo, skulptūrų drožimo meistras Giovanni iš šlovingojo Sienos miesto) šioje niūrioje sarmatiškoje padangėje pamatęs Šv. Oną ir Šv. Pranciškų, turbūt iš karto sušuktų (arba net tą ir darė): "Oh, Dio, Šv. Onos bažnyčia yra pernelyg neproporcinga - joje pernelyg išryškintas tas vertikalizmas, o La chieza di San Francesco d'Assisi šia prasme yra tobulesnė!".

Šiuo punktu užtenka tik pasibraižyti abiejų bažnyčių, kad ir šoninius fasadus, įsprausti juos į pagal "auksinę formulę" (puikiai žinotą ir Viduramžiais) nubraižytą stačiakampį, kad visas harmonijos grožis ir negrožis išryškėtų mūsų akyse ir protuose.
Matome, kad Bernardinų bažnyčia idealiai sutelpa į "auksinį" stačiakampį. Pagal Leonardo Fibonaccio apskaičiuota spiralė puikiai apsisuka ir baigiasi ties didžiuoju altoriumi.
Šv. Onos bažnyčia taip "puikiai" neįsikomponuoja į stačiakampį. Aišku, regime, jog presbiterinė dalis puikiai paklūsta šiai logikai - kraigo linija sutampa su stačiakampio kraštine. Tačiau ypatingai pagrindinio fasado bokštai - jie styro (beje, jų aukštis atitinka bažnyčios ilgį - tokiu būdu susidaro kvadratas), pažeisdami visą klasikinės harmonijos sampratą.
Tad belieka tarti verdiktą "normos, formos, darnos" požiūriu - Bernardinų bažnyčia šiuo atveju yra gražesnė (sic! - nepriimkite tai, vis tik, už gryną pinigą).

Dabar meskime akį kitaip - žvelkime kito (šviesos ir spindesio) stiklo dėka.
Kad jau prakalbome apie stiklą, tai akivaizdu, jog šios medžiagos (t.y. langų ir kitokių angų bei kiaurymių) yra daugiau Šv. Onos bažnyčioje. Matuojant kiekybiškai, ploto matais, svertai galbūt vėl pasvirtų Šv. Pranciškaus pusėn. Bet šiuo atveju kalbame apie esmę. Štai, tik užmetę akį į pietinį Šv. Onos bažnyčios fasadą (pažvelkite į tas brėžinių nuotraukas), mes pamatytume 7 (4 + 3 - jeigu kalbame apie pagrindinio tūrio ir apsidės santykį) smailėjančias langų arkas. Bernardinuose - netgi 8 (5 + 3). Tačiau kardinaliai priešingas yra sienų ir langų santykis. Jeigu Šv. Onoje langas glaudžiasi prie lango, juos vieną nuo kito skiria tik trečdalio storio sienos, tai Šv. Pranciškuje intervalai tarp langų užima visą, netgi šiek tiek platesnį tarpą.

Man gražiausi yra šie Šv. Onos bažnyčios langai.

Be abejo, tai sąlygoja ir geresnį pirmosios, bei prastesnį antrosios bažnyčios apšvietimą (vėlgi reikia pastebėti, jog skirtingi masteliai čia irgi diktuoja sąlygas), tačiau juk kalbame ne tik apie interjerus, bet ir eksterjerus (gotikinėse bažnyčiose akivaizdžiai svarbūs yra abu).

Toks įspūdis, kad Šv. Onos bažnyčia ir atspindi, ir sugeria šviesą (tai turbūt lemia tas nepakartojamas šviesotamsos efektas), o Šv. Pranciškaus - daugiau atspindi (šviesos spinduliai daužosi į tas raudonas sienas it kokie žirniai). Tad vėlgi tęsiant opozicijų paieškas, galime tarti, jog Šv. Ona yra intravertė, o Šv. Pranciškaus - ekstravertė. Tame esama šiokio tokio paradokso, kadangi sakyčiau, remdamasis savo personaliai subjektyvia nuomone, jog Šv. Onos bažnyčios vidus, ypatingai po visų XX amžiaus pradžios rekonstrukcijų, yra žymiai neįdomesnis, skurdesnis; kita vertus - Bernardinams "padeda" jų dydis, sienų plotas, travėjų skaičius etc., galop - galimybė prie pagrindinio tūrio, kaip prie kokios perekšlės viščiukus, glausti koplyčias - visa tai  sąlygojo atskirų įdomybių, visokiausių detalių ir fragmentų gausą. Bet kokiu atveju - šviesos ir spindėjimo požiūriu Šv. Onos bažnyčia yra "gražesnė".

Pagrindiniai fasadai - artimi, giminingi, bet skirtingi.

Žvilgsnis į pietinį Šv. Onos bažnyčios bokštą - nišos, glifai, karnizai, kontraforsai - visa puokštė detalių
Žvilgsnis į pietinį Šv. Pranciškaus bažnyčios bokštą - "kampuotoji" gotika
 Įdomumo-neįdomumo, atraktyvumo-nuobodulio kategorijos yra žinomos ir vartojamos bent jau dailėtyriniame diskurse (o buitiniame lygmenyje tai dar ir kaip!). Šiame ekskurse gal jau net labai į tai nesigilinkime. Tik verta užmesti akį į abiejų bažnyčių, kad ir žvaigždinius skliautus.   Šv. Onos bažnyčios skliautai nėra seni - tai 1902-1909 metų restauravimo (projekto autorius - produktyvusis Varšuvos politechnikumo dekanas Józef Pius Dziekoński) rezultatas. Akivaizdu, kad  architektas-restauratorius paisė tokio dalyko kaip kontekstualumas - naujuosius skliautus jis labai akademiškai "nukopino" (kaip sako mano vaikai) nuo Bernardinų bažnyčios šoninės navos travėjos. Tačiau tai rodo ne tik skirtumą tarp gotikos gyvumo ir neogotikinės stilizacijos. Taip, Šv. Pranciškaus bažnyčios skliauto nerviūros yra ne tokios "taisyklingos", taip, visos kompozicijos piešinys ne toks geometriškai tikslus, tačiau būtent tuose "nukrypimuose", tose "klaidose" ir slypi visa gyvastis...

Šv. Onos bažnyčios skliautai
Bernardinų bažnyčios skliautai
Tam, kad nepatikėtumėt, jog visa tai buvo sakoma rimtai (iš kitos pusės - kiekviename karnavale slypi didelės tiesos), deklaruočiau, jog abi bažnyčios yra puikios ir gražios. Ginčytis ir aiškintis - kuri iš jų gražesnė ar negražesnė - yra ne tik ne etiška, bet ir neestetiška...

Iš tiesų į abejas bažnyčias reikia žvelgti kaip į vientisą ir nedalomą, netgi simetrišką (jeigu žvelgiame ypatingai iš pietų taško) ansamblį, prasidedantį Šv. Onos bažnyčios vakariniu fasadu, kulminaciją pasiekiantį ties jos presbiterija ir pakitusiu Šv. Pranciškaus frontonu, pasibaigiantį nuostabiuoju pietiniu bokšteliu.Ansamblio (ir gotikos stiliaus) ypatingumas yra akivaizdus lyginant jį su baltaplyčiais sandėliukais kitame Vilnios krante.


2018 m. vasario 11 d., sekmadienis

Menininkai-niekadėjai ir galvažudžiai

Menininkų gyvenimas yra toks, kad jų kūrybiniai polėkiai kartais biografijas nudažo pačiomis ryškiausiomis ir tirščiausiomis spalvomis. Pasitaiko visokiausių atvejų. Žinoma, tam tikros legendos, pasakos ir padavimai yra susiformavę (beje, ne be pačių menininkų indėlio) dar Renesanso bei romantizmo laikais, kuomet tiek visuomenė, tiek patys kūrybinių industrijų (specialiai pavartojau šį idiotišką naujadarą) atstovai eskalavo Menininko iš didžiosios raidės mitologiją. O Tokiam galima viskas - ir didžios aistros, ir dar didesnės bei gilesnės nuodėmės.

Šiuo atveju kalbame apie nuodėminguosius menininkus - tokius, kurių gyvenimiškuose cv talentai rungėsi ir jungėsi su bjauriais poelgiais ir kitokiomis nesąmonėmis. Ne vienas iš menininkų yra buvęs ir apgaviku, ir ištvirkėliu, ir netgi (deja) žmogžudžiu. Amžinybės kontekste tai regisi lyg ir "nieko tokio", nes "kūryba yra viena, o žmogus - kita". Kita vertus, tai kartais daug ką pasako... 

Tad pabandžiau sudaryti žinomų menininkų dešimtuką. Tai sąrašas tų ir tokių, kurie savo gyvenimus yra nuspalvinę ne pačiomis gražiausiomis spalvomis.

1) Vienas tokių ir neabejotinai tarp pirmųjų galėtų ir turėtų būti Benvenuto Cellini (1500-157) legendinis Florencijos Renesanso (gal tiksliau - manierizmo) atstovas. Benvenutas man šiek tiek primena ne taip seniai visoje Lietuvoje pagarsėjusius tėvus, kurie girtaudami ir smurtaudami, neturėjo tiek proto, jog sugebėjo save nusifilmuoti ir įdėti į socialinius tinklus - tam, kad žiūrovai įsitikintų jų šiokiu tokiu "durnumu". 1558-1567 metais Cellini parašė savo gyvenimo biografiją - Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, kurioje juodu ant balto išdėstė savo žmogžudystes ir kitokias kvailystes. 

Štai, kad ir toks epizodas [brolio žudiko bausmės scena]: 

"Mano vienintelė paguoda buvo sekioti, kaip meilužę, muškietininką, užmušusį mano brolį... Pastebėjęs, kad didelis noras kiek galint dažniau jį matyti atima man miegą ir apetitą ir nieko gera man nežada, aš nutariau pabaigti šitą kankynę, negalvodamas apie tai, kad toks pasielgimas vertas pasmerkimo. Aš nepastebėtas prisėlinau prie jo su didžiuliu durklu, panašiu į medžioklinį peilį. Aš tikėjausi iš karto nukirsti jam galvą, bet jis taip staigiai apsisuko, kad mano ginklas kliudė jam tik kairįjį petį ir perkirto kaulą. Jis atsistojo, metė savo kardą, ir skausmo suimtas, šoko bėgti. Aš ėmiau jį vytis ir, per kokius keturis žingsnius prisivijęs, iškėliau durklą ties jo galvą, kurią jam palenkus labai žemai, durklas įsmigo tarp sprando ir nugarkaulio taip giliai, kad nebegalėjau jo ištraukti“ [Po to jis buvo apskųstas popiežiui, bet, prieš eidamas į rūmus, jis pasirūpino padaryti keletą gražių auksakalybos dalykėlių. „Kai aš nuvykau pas popiežių, jis piktomis akimis pradėjo mane stebėti, ir tas įvarė man kiek baimės, bet, lig tik jis išvydo mano dirbinius, jojo veidas iš karto nušvito“. 

Arba atvejis, kuris, vienas iš daugelio, anot Hippolyte'o Taine'o iliustruoja, jog Benvenuto atveju judesys ir smūgis eina įkandin minties:

"Vienoje smuklėje, turėdamas, be abejojimo, tam pagrindą, šeimininkas paprašė Cellini iš anskto užsimokėti už visa tai, ko prašysiąs: 'Negalėjau nė minutės sudėti akių, - sako jis, - ir kiaurą naktį galvojau, kaip jam atkeršyti. Maniau pirma padegti namus, paskum atėjo man į galvą sužaloti keturis arklius, kuriuos smuklininkas laikė savo arklidėse. Visa tai rodėsi man lengva įvykdyti, bet aš numačiau, kad man su draugu ne taip lengva bus pasprukti'. Pagaliau jis pasitenkina supiaustęs peiliu keturias lovas". [H.Taine, Meno filosofija, vertė K. Masiliūnas, t. I, Kaunas, 1938, p. 174-177]. 

Susijęs vaizdas
Natūralu, kad ir tokio menininko kūryboje esama ne vieno smurtingo vaizdelio. B.Cellini "Persėjas su Medūzos galva" (1545-54, Florencijos Lanzi lodžija) https://en.wikipedia.org/wiki/Perseus_with_the_Head_of_Medusa
 2) Į antrąją poziciją dėčiau kitokio pobūdžio niekadėją. Agostino Tassi (1578-1644) dailės istorijoje išgarsėjo ne tik sava peizažine tapyba, bet ir vienos žymiausių anų laikų tapytojos moters - Artemisios Gentileschi išprievartavimu. Visa tai įvyko Romoje 1611 metais, kuomet Tassis "dirbo" Artemisios korepetitoriumi (nes jos tėvas Orazio - taip pat tapytojas, turėjo užsakymą Pallavicini-Rospigliosi rūmuose ir dukros mokymui negalėjo deramai pasirūpinti dukros mokslais). 

Štai toks Agostino Tassi tapybos darbas, vaizduojantis Kapitolijaus kalvą Romoje https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Tassi
Pati Artemisia Gentileschi (1593-1656) po minėtojo įvykio savo kankintoją (bent jau pagal legendą) dažnai vaizduodavo sublimuotos bausmės būsenoje. Kaip antai Holofernas, nuo Juditos rankų prarandantis savo galvą - 

Artemisia Gentileschi nukerta galvą Agostinui Tassi (arba "Judita ir Holofernas" - https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi)
3) Tiesą sakant - nelabai aišku - kiek visame tame fikcijos, o kiek realybės. Kalbame ne apie išprievartavimą - net ir tais laikais, kuomet nebūta diktofonų ar kamerų, auka įrodė, kad ji auka, o ne "pati kalta". Kalbame apie Tassi kaip Holoferną. Mat Artemisia nebuvo labai originali. Ganėtinai panašų Holoferną yra nutapęs Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610).

Caravaggio Judith Beheading Holofernes.jpg
Caravaggio Judita nukerta galvą Holofernui (1602 m. https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Beheading_Holofernes_(Caravaggio)

Šiuo atveju Judita regisi šiek tiek meilesnė, o Holofernas - komiškai. Bet tai turbūt yra natūralu. Caravaggio žvelgė iš savo kaip žudiko pozicijų. Atmintinais 1591 metais barnio, sukelto azartiško kortavimo, metu dvidešimtmetis tapytojas nužudė žaidimo partnerį ir turėjo bėgti iš Milano. Tai tik vienas nuotykis, lydėjęs šį karštakošį menininką (mūsų laikais dėl savo "spalvingumo" tapusį ne vieno filmo protagonistu) dar nuo paauglystės.

4) Panašus - nuotaikingas ir nuotykingas - gyvenimas lydėjo ne itališkojo, bet šveicariškojo Renesanso atstovą - Ursą Grafą (1485-1528?). 1512 metais šis menininkas - piešėjas, graveris, juvelyras, tapytojas - tapo Bazelio auksakalių gildijos nariu. Tačiau iš šio darbštaus ir dorybingo miesto po kelių metų (1618 m.) turėjo bėgti, nes užpavydėjęs savo žmonai, apkaltinęs ją paleistuvystėm (jeigu konkrečiai - prostitucija) ir pabandęs ją nužudyti, susilaukė teisėtų kaltinimų smurtavimu. Ursas tapo savotiško anuometinio Svetimšalių legiono nariu - tiesiog samdomu kariu - landsknechtu (vokiečiai ir Šveicarijos vokietkalbiai garsėjo savo disciplina, drąsa, ištverme ir jėga), kariavusiu Prancūzijoje ir Italijoje ir, manau, nužudęs ne vieną priešininką (nes toks juk tų kareivių "užsiėmimas"). Sakykime (taip teigti galima remiantis, kad ir piešinių ikonografija), Grafas yra sudalyvavęs nuožmiajame Marinjano mūšyje (1515 09 13-14) arba garsiajame ir baisiajame "Il sacco di Roma" (1527 05 06). Priminsime, kad po pastarojo įvyko prasidėjo masinė italų menininkų migracija ir Renesanso (kaip stiliaus bei kultūros epochos) difuzija į šiaurę nuo Alpių.

Didžiosios dalies Urso piešinių plastika (ekspresyvus potėpis) ir tematika (nuožmūs kareivos, vulgarios, atsiprašant, bobelės) liudija nugyvenus jį tikrai ne visai skaistų ir dorybingą gyvenimo būdą. Įdomu, kad nėra žinomi šio dailininko mirties metai - jis tiesiog išnyko.

Urs Graf "Smuikininkė-nuogalė ir senas kvailys" (1523 m.) https://en.wikipedia.org/wiki/Urs_Graf
5) Į menininkų-žudikų sąrašą įtrauktinas ir žymiausias neoklasicizmo tapytojas, Didžiosios Prancūzijos revoliucijos aktyvistas Jacques-Louis David (1748-1825). Šis žmogus, jakobinas, Dailės akademijos narys, radikaliųjų revoliucionierių Marato ir Robespjero bičiulis bei šalininkas buvo ypač entuziastingas mirties nuosprendžio karaliui Liudvikui XVI šalininkas. Taip pat susitepęs sosto įpėdinio - dešimtmečio Liudviko XVII krauju. Manytina, kad to pakanka jį įtraukti į žmogžudžių sąrašą. Bent tokia opinija dominavo Burbonų restauracijos metu.


Davidas yra nupiešęs karalienę Mariją Antuanetę, vežamą giljotinuoti 1793 m. spalio 16 dieną. 
6) Baisiausia, kuomet žmogžudžio ar kitokio nusikaltėlio reputacija suteikiama be svarių įrodymų. Toks dalykas yra nutikęs Andrea del Castagno (1419-1457) atveju. Žymusis žymiųjų italų Renesanso menininkų biografijų kūrėjas Giorgio Vasari tvirtino, jog Andrea nužudė savo kolegą tapytoją Domenico Veneziano (1400-1461) - motyvai, esą, banalūs - kūrybinis pavydas, noras pasisavinti aliejinės tapybos "atradimo" (tą technologiją žinojo egiptiečiai ir olandai) laurai. Esmė slypi tame, kad reputacija buvo paklibinta, o pats Andrea tapo maro auka dar prieš savo "aukos" Domenico mirtį.

Andrea del Castagno "Nukryžiavimas" apie 1450 m. https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Castagno
7) Įdomu, kad tapytojo-žudiko reputaciją yra pelnęs ir lietuvių broliukas latvis. Greičiausiai jis buvo ne latvis, tik žmogus iš Latvijos (tautybė - latvis, žydas, rusas - diskutuotina), ir ne tapytojas, bet dažytojas - Peter the Painter ar (broliškai/seseriškai) - Pēteris Krāsotājs. Iš tiesų - Peter Piaktow (ar PiatkovPjatkovPiaktoff) - XX amžiaus pradžioje šis kairiųjų pažiūrų pilietis tikrąja ta žodžio prasme siautėjo ir terorizavo Londone. Mįslingas individas, kurio pravardė tapytojams suteikė papildomų konotacijų. 


Pėteris tapytojas-dažytojas angliškajame jo paieškos plakate 1911 m.
Pagalvojau, kad asmenybė, kažkuo panaši į Šikelgrūberį, kuris irgi jautė daug simpatijų tapybai - būtų gerai, jeigu tuo tai būtų baigęsi. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_the_Painter
Bet užtenka tų brutalizmų ir agresijų. Jų buvo, yra ir bus tarp menininkų - tapytojų ir dažytojų, socdemų ir konservų, eserų ir kadetų.

8) Štai žymusis Andrea del Sarto (1486-1530) - irgi iš Brandžiojo renesanso bei tos pačios Italijos (Florencijos, "očvyščia"). Nieko jis nenužudė ar neišprievartavo. Tiesiog buvo stiprioje savo žmonos Lukrecijos įtakoje ir, padirbęs Prancūzijos karaliui Pranciškui I (tai buvo 1518-1520), jis sutuoktinės raginimu, grįžo į savo gimtuosius Apeninus su solidžia pinigų suma iš monarcho (kuriuos turėjo perduoti trečiajam asmeniui - tiksliau, pripirkti šedevrų valdovui) - bet finansus praleido romantiškai  (antrosios pusės įkalbėtas) ir daugiau nebegrįžo į senąją Galiją. Tiesiog aferizmas. Prancūzai (bent jau Dvare) šiuo Genijumi nebepasitikėjo. Paaiškinsime - patikėjo pinigus, bet neperdavė. Buitis. 

Andrea del Sarto parengiamasis piešinys "Paskutinės vakarienės" freskai San Salvi bažnyčiai Florencijoje (1511-1527 m.)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenacolo_di_Andrea_del_Sarto

9) Bet dar yra visokiausių sudėtngų seksualinių atvejų. Štai mūsų beveik tautietis - savo vardu - Balthus (bent jau pagal vardą) - iš tiesų Balthasar Klossowski de Rola (gimęs Paryžiuje 1908 metais, miręs Šveicarijoje 2001 m.), o tėvukas menotyrininkas Erich Klossowski šaknimis iš Ragainės). Balčiumi, Baltuku (skamba lietuvinininkiškai) jį vadindavo šeimoje. Rilkės iliustratorius r vaikystės bičiulis, draugas, puikus tapytojas, savo kūryba Piero della Francesca šeimynykštis ir Nabokovo "iliustratorius". Nesismulkinsime, bet priminsime, kad verta pakalbėti apie Lolitos atvejus.  Ne tik tapyba, bet ir gyvenimas inspiravo jo apkaltas pedofilija, seksualiniais priekabiavimais ir kitais kūniškais dalykais. Bet šiaip buvo Aristokratu nr. 1.

Susijęs vaizdas
Skandalingoji Baltaus "Gitaros pamoka" (aliejus, drobė, 1934 m.). manau, kad dėl komentarų kaip ir aišku - https://en.wikipedia.org/wiki/Balthus
Aišku, man tai primena irgi paauglystėje (kaip ir Ričardo Gavelio "Vilniaus pokerį") slapta skaitytą E
ugène Ionesco Pamoką http://www.tekstai.lt/buvo/versti/ionesco/pamoka.htm

10) Galop dešimtuką baigia menininkas, kurio vardą - tiksliau pravardę, suteikė jo legenda. 
IL SODOMA (iš tiesų - Giovanni Antonio Bazzi (1477-1549)). Tapytojas, puikus menininkas, charizmatiškas freskų kūrėjas, jaunuomenės įkvėpėjas ir tikrosios meno bohemos atstovas, Mylėjo gyvūnėlius ir jaunimėlį. Nors tiesą sakant, jo pseudonimas susiformavo visiškai "durnų" ir atsitiktinių aplinkybių (galbūt tiesiog dislekciniai reikalai ir kalambūrai) "dėka". Bet tai įtaigus atvejis, kuomet žmogaus gyvenimas eina sau, o menininko biografija formuojasi savomis kryptimis... Štai, kad ir ištrauka iš visagalės vikipedijos - "Maždaug tuo metu Džovanis prisiėmė Sodomos pravardę. Pravardės kilmė neaiški. Giorgio Vasari labai nepalankiai aprašo dailininką. Anot Vasari, Sodoma buvo keistuolis, laikė savo namuose žvėrinčių ir duoda suprasti, kad jis buvo sodomitas. Kita vertus, dailininko pravardė galėjo būti Romoje adaptuota pjemontiška jo pravardė Sodona. Anot Giorgio Vasari, dailininkas nebendravo su „kultūringais“ žmonėmis, o jo pravardė šokiruodavo tradiciškai nusiteikusius užsakovus ir publiką. 1510 m. Sodoma vedė Beatričę di Luka Gali, pasiturinčios šeimos dukterį"... https://lt.wikipedia.org/wiki/Sodoma_(dailininkas) Ai, skaitykite Giorgio Vasari ir kitus kitų dailininkų gyvenimų ap-rašytojus... 

Il Sodoma "Šv. Sebastijonas" 1525 m. (https://en.wikipedia.org/wiki/Il_Sodoma)

Moralas yra trumpas - menininkas kaip žmogus gali būti šiknius, bet savo sferoje - genijus. Dešimtukų gali būti kur kas daugiau...

2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

Apie Lietuvos valdovų persirengimusKažkokia bloga lemtis buvo ištikusi kęstutiškąją Gediminaičių giminės atšaką. Niekas (gal tik dievai?) nežino – kas lėmė tokią nelaimę. Galbūt kažkas blogo atsitiko dar pačiam šios giminės pradininkui – Gediminui kuriantis Vilniuje (pavyzdžiui – kaip nors ne taip paaukotos aukos statant pilį) arba aukščiausias dievybes supykdė šio valdovo norai krikštytis? O gal kaltas buvo pats Kęstutis – juk tai jis su Algirdu neįvykdė savo velionio tėvo valios, nuversdami nuo sosto jaunėlį Jaunutį... Įtikinamiausia priežastimi regėtųsi vedybos su Birute – vaidilute, prieš dievų valią pagrobta iš Palangos...
Viena aišku, kad su Kęstučio vyriškosios linijos atžalomis baigėsi ir šioji senųjų kunigų (vartojame šią gotų kilmės sąvoką dvejopa ir teisinga reikšme – juk jie buvo ir karžygiai, ir dvasiškiai) vyriškoji linija.
Kita vertus – ir būtent čia prasideda kažkoks detektyvas, net trys šios giminės atstovai (pradedant pačiu Kęstučiu) yra žymūs tuo, kad susiję su persirengimais. Persirengimas – tai yra tipiškas viduramžiškas veiksmas (prisiminkime Johanno Huizingos homo ludens koncepciją), tad galbūt tai yra tiesiog laiko dvasios išraiška. Bet visgi –
Kęstutis 1361 metais pateko į kryžiuočių nelaisvę ir buvo įkalintas Marienburgo (dabar Malborkas) pilyje. Tų pačių metų lapkričio 11 dieną jis iš ten ištrūko persirengęs kryžiuočiu (užsimetęs šio apsiaustą)...

Kęstutis, persirengęs kryžiuočiu
1382 metais į savo pusbrolio Jogailos nelaisvę patekęs Vytautas iš Krėvos pilies, kaip rašo metraščiai, ištrūko persirengęs moteriškais drabužiais. „Vienas sargybinis kartą įspėjo Oną, jog Vytautui gresianti mirtis, pridurdamas, kad Jogailos siųsti budeliai jau atvyko į Krėvą. Žmona apie viską pranešė vyrui ir patarė apsirengus merginos drabužiais apgauti sargybinius ir pasprukti iš priešop rankų ir nuo tikros mirties <...>. Kaip sumanyta, taip ir padaryta: pavakaryje, apsivilkęs mergaitės drabužiais, Vytautas lyg niekur nieko praėjo pro sargybinius, tamsoje nusileidęs nuo sienų, užsėdo ant žirgo ir paspruko į Mazoviją“ [Albertas Vijūkas-Kojelavičius, Lietuvos istorija, vertė Leonas Valkūnas, Vilnius, 1989, p. 274]. Neaišku, kiek tame esama tiesos, o kiek amžininkų sarkazmo, tačiau viena aišku, jog ten pat kalėjusiam Kęstučiui tokia proga pasinaudoti nepavyko. Galbūt tai nepasisekė, nes su kryžiuočiais bendravęs Jogaila žinojo savo dėdės klastas, o gal tiesiog bebarzdžiam Vytautui labiau sekėsi apsimesti moteriškos lyties atstovu? Viena labai akivaizdu, kad regis nuo tų laikų būsimasis valdovas visuomet apdairiai skuto barzdą...

Įsivaizduojamas Vytauto, persirengusio XIV amžiaus moters drabužiais, portretas
Rekonstrukcijai panaudotas taip pat imaginacinis Vytauto atvaizdas, esantis Vilniaus katedroje
 Paskutinysis iš šios atšakos – Žygimantas (Kęstutaitis) 1440 metais buvo nužudytas Trakų salos pilyje keturių sąmokslininkų, kurie apsimetė jo mylimu lokiu. „... Atsitiktinis įvykis pagreitino tirono galą. Šis mat nelaikė šuns, o jį saugojo prijaukintas lokys. Tas, išleistas iš valdovo miegamojo, paprastai grįždamas nagais draskydavo duris, kad kambariniai jį įsileistų į vidų. Jonas /Čartorysko kunigaikštis/ netikėtai išvydęs lokį aikštėje, nelyginant žvėris nagais pabrūžavo į vartus. Pamanęs, jog lokys grįžta pas valdovą, vartininkas atidarė vartus, bemat sąmokslininkai, jį sučiupę, įsibrovė į rūmus..." [ A. Vijūkas-Kojelavičius, p. 464]. Toliau viskas vyko pagal banaliausią scenarijų – valdovą apsvaigino trišakiu žartekliu ir išdūrstė, iškapojo viskuo, ką turėjo. Tad persirengimas šiam paskutiniajam apsisuko prieš jį patį... 

Fantazija sąmokslo prieš Žygimantą Kęstutaitį tema
Reikia pastebėti, kad persirengimai naudoti ir bent jau ikikrikščioniškoje, XIV amžiaus lietuviškoje karinėje praktikoje. Minima, kad 1290 metais, kryžiuočiams plaukiant Nemuno pro Kolainių pilį, vieno „jauno, narsaus ir labai stipraus kario“, vardu Nodamas, sumanymu, ginkluoti kariai pasislėpė pakrantės brūzgynuose, „o pats, persirengęs lenke, ėmė, vos išvydęs atplaukiant laivą, verksmingu balsu lenkiškai dejuoti“ [Ten pat, p. 164-165]. 

Lietuvių kario (Nodamo), apsirengusio lenkų dama, rekonstrukcija
Pastebėdami, kad persirengimai vėlyvųjų Viduramžių Lietuvoje iš tiesų (ir ypač valdoviškoje aplinkoje) buvo dažnas dalykas (deja, turbūt nėra dokumentuota apie žemesniųjų socialinių sluoksnių, kuriuose šis fenomenas Vakaruose būtent klestėjo, analogiškus veiksmus), galima pastebėti, kad tie pasivertimai „kažkuo“, atliko esminę pakeitimo – die verkehrte Welt, le monde renversé, il mondo alla rovescia, funkciją. Matome, kad Kęstučio ir Vytauto atveju persirengimai sugrąžindavo ankstesnę tvarką – savąją valdžią ir net asmeninę laisvę praradę valdovai valią veikti susigrąžindavo „persikūnydami“, apsirengdami tuo, kuo nebuvo iš principo. Na, o Žygimanto atveju kitų persirengimas (apsimetimas) turėjo fatališkųjų padarinių ne tik jiems (šie simboliškai degraduoti ar degradavosi patys į gyvulių pasaulį – vis tik tegul ir tironiškojo, bet Dievo pateptojo kunigaikščio nužudymas grėsė kosminės tvarkos sutrikdymu), bet ir pačiam to vyksmo objektui.

2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

Goštauto galva bei kaukė, ir Renesansas

Albrechtas (arba Albertas) Goštautas yra gerai žinomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis veikėjas. Žinau, kad toks pasakymas skamba šiek tiek banaliai (ir tuo net iššaukiančiai), kadangi taip lyg ir nederėtų šnekėti apie vieną žymiausių XVI amžiaus pirmosios pusės Lietuvos istorijos veikėjų. Čia tik galima priminti, jog jį garsina Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.) parengimo iniciatyva, kariniai žygiai (kad ir pergalė prie Polocko 1518 metų liepos 29 dieną), ir taip toliau, ir panašiai. Dėstyti čia galima daug ir be galo įvairiai, žinant šio asmens kontraversiškumą ir pripažįstant jo nuopelnus valstybei ir,  kas (bent jau mano nuomone) kartais net yra svarbiau - kultūroje. 
Vienas iš esminių Alberto G. indėlių į kultūrą, jos istoriją, būtų tas, jog galia bei ambicijomis orientuodamas į savo gyvenamojo meto monarchus, šis didikas - Geranainių grafas, įtvirtino naują, modernų kultūros ir meno stilių - Renesansą pačiais ryškiausiais ir gryniausiais jo bruožais bei principais. Visa bėda, kad daug kas, praktiškai beveik viskas, yra išnykę, sunaikinta ir kalbos apie tai regisi it kokios gražios fantazijos, lakios vaizduotės padariniai.

Esminis "įkaltis", leidžiantis deklaruoti goštautiško Renesanso buvimą, yra italų menininko (Bernardo Zanobius de Gianotis) sukurtas jo antkapinis paminklas, arba tiksliau - tai kas iš jo liko - reljefinė plokštė su visafigūriu atvaizdu. Jis jau yra aptartas kitame, net ir šių eilučių autoriaus tekste (http://hurdahurda.livejournal.com/6657.html), tad nėra prasmės dar kartą grįžti prie senų popierių, tačiau norisi pastebėti vieną dalyką.

Dar 1989 metais buvusiosios Goštautų koplyčios rūsiuose, tiesiai po ta vieta, kur pagal Lauryno Gucevičiaus projektą buvo perkomponuota šio didiko plokštė, buvo surasti Alberto palaikai (http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/alberto-gostauto-kuno-antropologinis-tyrimas/245). Ne taip ir gerai išlikę, tačiau leidžiantys ne tik atskleisti anatominę struktūrą (buvo aukštas kaip tam laikui vyras - apie 180 cm ūgio, stambus, prieš savo mirtį praradęs dalį dantų - o mirė penkiadešimt devynerių, arba tokia smulkmena - dešiniojo peties sąnario osteoartrozė, liudijanti, kad per gana ilgą gyvenimą buvo smarkiai darbuotasi šia ranka - turbūt kilnojant ne šaukštą, o sunkų kalaviją), bet ir, kas svarbiausia (bent čia ir dabar) - padedantys šiek tiek rekonstruoti renesansinės skulptūros kūrimo procesus.

Esmė tame, kad jau 1989 metais mokslininkams identifikuojant palaikus stebėtasi puikiu skulptūrinio atvaizdo ir kaukolės struktūros atitikimu. Šis dalykas leidžia teigti, jog Gianotis, kurdamas paminklą, naudojo grafo pomirtinę (o gal ir gyvam esant) veido kaukę. Tai antikinės Romos laikus menanti, renesansinėje (o gal net anksčiau) Europoje vėl atgaivinta meninė praktika. 

Štai Albrechto Goštauto kaukolė - didelės akiduobės (net apskritimui artima jų forma tartum simbolizuoja renesansinį LDK kanclerio mąstymą - pitagoriškosios ir neoplatoniškosios filosofijos dėka apskritimas laikytas tobuliausia forma), didelė smegenų dėžutė, signalizuojantį apie neeilinį protą.
Antropologų ir dailės istorikų tyrimas - kaukolės ir skulptūrinės galvos "perklojimas". Tobulai sutampa visi taškai (trumpa V. Urbanavičiaus, R. Jankausko, L. Vedrickienės, A. Širmulio ataskaita apie tyrimą publikuota 1992 metų "Moksle ir Lietuvoje" t. 3 (2-3), p. 121–125 - šios nuotraukos irgi iš ten).
Štai jis - tikras renesansinis natūralizmas - Albrechtas tikrai nebuvo gražuolis dabartine ar klasikine prasmėmis (nei Johnny Deppas, nei Antinojas).  Į pagurklį įtrauktas kaklas tartum leistų tvirtinti, jog kaukė nuimta amžinajam miegui užmerkus akis...

Šis Goštauto atvaizdas savo natūralizmu ir jokio idealizavimo nebuvimu primena Domenico Ghirlandaio portretinį šedevrą- 

Domenico Ghirlandaio, Senas žmogus ir anūkas, 1490 m., Luvras

Kalbant apie vaškinių atvaizdų praktiką ir jų vaizdinį paliudijimą, galima prisiminti kelis precendentus - 

Romėnas su savo protėvių atvaizdais, I a. prieš Kr., Kapitolijaus muziejus
Dar svarbiau yra bendralaikiai liudininkai - Renesanso laikais pomirtinės (ne tik) kaukės, kurios buvo nuimtos, kad ir nuo kai kurių iškiliųjų asmenybių veidų - 

Pomirtinė Dantės kaukė, saugoma Palazzo Vecchio, Florencijoje
Florencijos katedros kupolo (pirmojo renesansinės architektūros statinio) autoriaus - Filippo Bruneleschio pomirtinė kaukė, saugoma toje pačioje, jo ištobulintoje Katedroje
Didžiojo vėlyvojo Renesanso poeto - Torquato Tasso pomirtinė kaukė, saugoma San Onofrio vienuolyne Romoje
Galop - menininko Francesco Lauranos rankomis atspausta pomirtinė moters kaukė (1472 m., Luvras), paprastai priskiriama Urbino kunigaikštienei Battistai Sforzai - ne tokiai ir tolimai atmintinosios karalienės Bonos giminaitei. Tai veiktų tartum netiesioginis paliudijimas, kad su karaliais besilygiavęs Goštautas turėjo ir konkrečių pavyzdžių, kuo ir kaip reikia sekti.
Galop, simboliškai renesansinis yra net ir Goštauto vardas - Albrechtas, tartum primenantys kitą anų laikų bendravardį - Albrechtą Dürerį. Bet tai jau kito pokalbio tema.